دستگاه توزین

دستگاه توزین چیست؟

دستگاه اندازه گیری كه برای تعیین جرمMass نمونه به كار می رود و عموما‌‌‌ ً با اندازه گیری نیرویی كه نمونه در میدان گرانشی زمین بر پایه ها وارد می كند انجام می پذیرد. دستگاه توزین می تواند با استفاده از اصل تعیین جرم ،برای اندازه گیری سایر كمیتها به كار برده شود.

انواع رده بندی دستگاه های توزین کدامند؟

1. بر اساس اصل اندازه گیری فیزیكی

-1 مقایسه مستقیم جرم،به طور مثال دستگاه توزین اهرمیLever balance
1-2 مقایسه نیرو، به طور مثال دستگاه توزین الكترومكانیكیElectromechanical balance
1-3 دستگاه توزین فنریSpring balance
1-4 اصول اندازه گیری دیگر،به طور مثال تعیین جرم بروش رادیو متری

2. بر اساس رده درستی

رده درستی ویژهhigh precision balance یا special accuracy
رده درستی عالی precision balance یا High accuracy
رده درستی متوسط commercial scale یا medium accuracy
رده درستی عادی High capacity scale یا Ordinary accuracy

3. بر اساس نوع روش كار

3-1 دستگاه توزین خودكار،برای مثال دستگاه توزین نوار نقاله Conveyor belt scale
3-2 دستگاه توزین غیر خودكار برای مثال میكرو بالانسMicrobalance

4. بر اساس نوع نشان دهنده

4-1 دستگاه توزین بدون وسیله نشان دهنده(بدون مقیاسی كه بر حسب یكای جرم عدد گذاری شده باشد)به طور مثال دستگاه توزین اهرمی Lever balance
4-2 دستگاه توزین با وسیله نشان دهنده به طور مثال ترازوی پیشخوانی (رومیزی) Counter scale

5. بر اساس نوع تعادل

5-1 دستگاه توزن فاقد متعادل كننده به طور مثال دستگاه توزین اهرمیlever balance
5-2 دستگاه توزین نیم خود متعادل كننده به طور مثال دستگاه توزین با وزنه انداز Weight – dialing balanceبا گستره انحرافی
5-3 دستگاه توزین خود متعادل كننده به طور مثال دستگاه توزین الكترومكانیكی Electromechanical balance

6. بر اساس نوع وسیله توزین قطعی

برای مثال توزین با وزنه لغزندهbalance Sliding Weight دستگاه توزین انحرافی Deflection balance دستگاه توزین وزنه انداز Weight dialing balance

7. بر اساس نوع بارگیر

برای مثال دستگاه توزین همكف(كفی)Floor scale دستگاه توزین قیفیHopper scale

8. بر اساس هدف از توزین

برای مثال ترازوی حمام Bathroom scale ،دستگاه توزین دامAnimal balance دستگاه توزین نخYarn denier balance دستگاه توزین برای داد و ستد عمومی Scale for public points of sale

دستگاه توزین خودكار چیست؟

دستگاه توزینی كه فرآیند توزین را بدون دخالت كاربر اجرا و به طور دائم فرایند های توزین خودكار را كه از مشخصه های دستگاه است تكرار می كند. برخی از دستگاه توزین خودكار به شرح زیر است:

• دستگاه های خودكار برای توزین منظم (بسته بندی) Automatic balances for regular weighing
• دستگاه های توزین خودكار ناپیوسته Automatic balances for discontinuous weighing
• دستگاه های توزین خودكار پیوسته Automatic balances for continuous weighing
• دستگاه های توزین نوار نقاله Conveyor scales
• دستگاه های بازبینی كننده وزن Check weighs
• ماشین های تخم مرغ جور كن یا سورتینگ تخم مرغ Egg-sorting machines

دستگاه توزین الكترونیكی

Electronic balance دستگاه توزینی كه در آن جبران نیروی وزن نمونه به طوری است كه نیروی وزن به وسیله یك مبدل مناسب، متغیر اندازه گیری شده را به یك سیگنال الكتریكی قابل نمایش تغییر شكل می دهد و این متغییر خروجی همانطور كه در طراحی یك دستگاه توزین الكترونیكDesign of electronic balance به طور الكتریكی نمایش داده می شود به دست می آید.

دستگاه توزین شاهینی

دستگاه توزینی است كه در آن بارگیر(كفه) به وسیله كاردكی كه به آزادی از آن آویزان شده است ،نگه داشته می شود. اگر دستگاه توزین شاهینی فقط دارای یك اهرم باشد به آن دستگاه توزین تك شاهینی اطلاق می شود، اگر دارای چند اهرم باشد كه با گوشواره به هم متصل شده باشند، دستگاه توزین با شاهین مركب نامیده می شود. دستگاه های توزین تك شاهینی شامل ترازوهای با دو كاردك Two knife و سه كاردك three knife می شوند. دستگاه های توزین شاهینی دارای شاهین با بازوهای مساوی نسبت اهرم یك به یك یا شاهین با بازوهای نامساوی (نسبت اهرم دیگر) می باشد.

دستگاه توزین رومیزی یا ترازوی فروشگاهی یا Bench Scale

دستگاه توزینی است با بیشینه بار تا 30 كیلوگرم كه روی میز و یا نظیر آن مورد استفاده قرار می گیرد.به طور مثال می توان از ترازوهای پیشخوانی، ترازوهای آنالیتیك و ترازوهای آشپزخانه نام برد.

دستگاه توزین مخزن

دستگاه توزینی با بارگیری به شكل یك یا چند مخزن ذخیره،كه از آن هر بار تنها مقادیر محدودی می تواند برداشته شود. توزین هنگام انجام می شود كه مخازن در حال پر شدن هستند و یا هنگامیكه بخشی از مخازن در حال تخلیه می باشد.

دستگاه توزین پر كن یاFilling Scale

دستگاه توزین خودكار مورد استفاده در عملیات پر كردن است. نمونه مورد توزین به طور خودكار به دستگاه توزین انتقال داده می شود در بهر های با مقادیر مساوی توزین می شود و معمولا به طور خودكار برای بسته بندی نهایی به ایستگاه بعدی انتقال می باید.

دستگاه توزین جرثقیل

دستگاه توزینی است كه برای وزن كردن بار آویزان شده از یك جرثقیل مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه توزین می تواند یا از قلاب جرثقیل آویخته شود یا بخشی از طراحی جرثقیل باشد. قرقره كابل و محركه ی آن و نیز تمام بخش های كابل راهنما به عنوان پیش بار در سكوی توزین ذخیره می شود.

دستگاه توزن شمارشگر یا Counting Scale

دستگاه توزینی با تجهیزات ویژه برای شمارش تعداد قطعاتی است كه تمامی آن ها دارای وزن یكسانی هستند. دستگاه های توزین شمارشگر الكترونیكی میانگین وزن تك تك و وزن كل قطعات شمرده شده را تعیین و با یك تقسیم ریاضی تعداد قطعه ارائه می دهد. دستگاه های توزین شمارشگر مكانیكی با درجع بندی های دهدهی و وزنه لغزنده و با نسبت های تبدیل ثابت یا متغییر اصلاح می شوند.

منظور از شمارنده در صنعت توزین چیست؟

دستگاهی مورد استفاده برای تعیین تعداد قطعه در حال افزایش، قسمت هایی از یكاها مانند طول ،پالس ها و غیره.

دستگاه توزین تركیبی چیست؟

دستگاه های توزین گروهی یا Combination Scale شامل تعدادی(6 تا 14) ایستگاه توزین مجزا است كه معمولا به صورت دایره وار در اطراف محل عرضه ی محصولی كه توزین می شود آرایش داده می شوند. هر دستگاه توزین مجزا بارگیری شده و مقدار پر شده Fill Quantity توزین می شود. یك رایانه،بر اساس وزن نمونه ای كه به طور تصادفی از مقادیر پر شده مجزا انتخاب می شود تعیین می كند كه در این گروه كدامیك نزدیك ترین به وزن مورد نظر هدف است.

انصراف از نظر
*