کالیبره کردن دستگاه توزین با استفاده از وزنه

ابتدا وارد منوی کالیبره نشاندهنده باسکول مورد نظر شوید

مرحله اول – تنظیم ظرفیت لودسل

در این مرحله بعد از مشاهده CAP روی نمایشگر حداکثر ظرفیت لودسل را وارد نمایید. وزن وارد شده نباید بیشتر از حداکثر طرفیت لودسل باشد. ( اگر از چند لودسل موازی استفاده می کنید مجموع آن ها را وارد کنید.) جهت ثبت و ورود به مرحله بعد از کلید Enter استفاده نمایید.

توجه: اگر ماکزیمم ظرفیت لودسلی که استفاده کرده اید مثلا ۱۰۰۰ کیلو گرم باشد باید عدد ۱۰۰۰ را وارد کنید و نباید صفری اضافه وارد کنید.

 

مرحله دوم – تنظیم مقدار اعشار و ممیز و تنظیم ضریب ( Division)

در این مرحله بعد از مشاهده  DIV روی نمایشگر با فشار دادن کلید  UP محل ممیز تغییر می نماید به همین طریق مکان مناسب برای ممیز را تنظیم نمایید.بعد از آن با فشار دادن کلید Enter می توان ضریب Division را تنظیم نمود. ( وزن هایی که نمایشگر نشان می دهد مضربی از این عدد هستند. اعدادی که به عنوان Division می توان استفاده کرد عبارتند از ۱،۲،۵،۱۰،۲۰،۵۰ با هر بار فشار دادن Enterاین اعداد عوض می شوند. جهت ثبت و ورود به مرحله بعد از کلید Enter استفاده نمایید.

توجه:

 ضريب Division/ ( ماکزيمم ظرفيت لودسل ) نبايد بيشتر از ۲۰۰۰۰ شود.
اگر اين مقدار از ۲۰۰۰۰ بيشتر باشد پيغام “Error “ظاهر شده و به مرحله اول باز ميگردد.

 

مرحله سوم- اندازه گيري وزن مرده (Dead)

بعد از مشاهده عبارت “Dead “روي نمايشگر Enter کليد را فشار دهيد. در اين حالت نمايشگر شروع به شمارش مي کند (۰۹-CAL ,00-CAL)
نمايشگر به مدت ۱۰ الي ۲۰ ثانيه مقدار وزن مرده را به طور اتوماتيک اندازه گيري ميکند.

توجه :
در زماني که نمايشگر در حال اندازه گيري وزن مرده مي باشد از تکان دادن لودسل يا اضافه کردن بار به روي آن خودداري کنيد که در غير اينصورت نمايشگر “Error  “را نشان مي دهد.

 

مرحله چهارم- معرفي وزنه مدل و وارد کردن آن

در اين مرحله بعد از مشاهده “SPAN “روي نمايشگر ، وزنه مدل (حداقل 10%ماکزيمم ظرفيت) را وارد نماييد. مثال اگر ظرفيت لودسل شما ۱۰ تن است  ۱۰۰۰کيلوگرم مي شود که آن را وارد کنيد. سپس کليد Enter را فشار دهيد تا پيغام “OK“روي صفحه نمايشگر ظاهر شود. بعد از مشاهده پيغام“OK “وزنه مدل را روي لودسل قرار دهيد و کليد Enter را فشار دهيد. اگر وزن وزنه مدل کمتر از ۱۰%حداکثر ظرفيت لودسل باشد کاليبراسيون انجام نخواهد شد. در اين حالت نمايشگر شروع به شمارش مي کند( ۱۹-CAL ,10-CAL) نمايشگر به مدت ۱۰ الي ۲۰ ثانيه مقدار وزن̗ وزنه مدل را به طور اتوماتيک اندازه گيري ميکند.

 

مرحله پنجم – پايان کاليبراسيون

بعد از اندازگيري وزنه مدل نمايشگر عددي را نشان مي دهد بعد از آن بايد دکمه Enter را فشار دهيد بعد از آن روي نمايشگر “END “ظاهر مي شود که اين نشاندهنده پايان کاليبراسيون مي باشد.

 

انصراف از نظر
*